» Договір – оферта

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет amt.org.ua (далі – сайт), далі іменовані "Благодійник", і є офіційною і публічною пропозицією ГО "Академія новітніх технологій", далі іменується "ГО", що діє на підставі Статуту, в подальшому - "Сторони", укласти договір безповоротної фінансової допомоги (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція ГО, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок ГО.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність ГО для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України "Про громадські об'єднання".

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність ГО грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності ГО.

Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.

Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом ГО використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4. Благодійник і ГО, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

5. Права та обов'язки Сторін:

5.1. ГО має право:
– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;
- Без погодження з Благодійником міняти напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності ГО;
– Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати ГО, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5.2. Благодійник має право:
– Перерахувати добровільні пожертвування на поточний рахунок ГО;

6. Місце проведення публічного збору коштів:

Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність ГО, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням ГО.

7. Термін збору коштів:

Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений ГО.

9. Порядок використання благодійних пожертвувань:

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності ГО. ГО розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

10. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.

11. Інші умови
- Благодійник самостійно визначає розмір добровільних пожертвувань.
- Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.
- Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Добровільних пожертвувань.
- З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Пожертвувач дає згоду на обробку персональних даних.
- Датою акцепту Оферти та, відповідно, датою укладання Договору є: дата надходження грошових коштів – добровільних пожертвувань Благодійника на поточний рахунок ГО або, у відповідних випадках, на рахунок ГО в платіжній системі.